Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Про організацію роботи освітнього закладу з питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу (цькуванню)

                                         Первомайський  ліцей «Ерудит»

Первомайської міської ради Миколаївської області

Н А К А З

  03.09.2021                                          м. Первомайськ                              №   96

Про організацію роботи освітнього закладу

з питань запобігання та протидії домашньому

насильству та булінгу (цькуванню)

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, листів Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 за № 111/34394, з метою попередження в системі освіти булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу та ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти (протокол № 1 від 28.08.2020 року)

НАКАЗУЮ:

1. Призначити заступника директора з виховної роботи Карічковську Н.М. відповідальною особою за реалізацію антибулінгової політики закладу, проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству.

2. Призначити соціального педагога Патрушеву Л.О. уповноваженою особою з питань протидії булінгу для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв і повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.

3. Схвалити Положення про антибулінгову політику Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради (Додаток 1) та затвердити Правила  учасників  освітнього процесу Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради (Додаток 2).

4. Затвердити План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради на 2021/2022 н.р. (Додаток 3)

5. Заступнику директора з виховної роботи Карічковській Н.М., відповідальній за реалізацію антибулінгової політики закладу, проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству:

5.1. Ознайомити  педагогічних працівників з Положенням про антибулінгову політику Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради та планом заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради.

5.2. Проводити спільну просвітницьку роботу з представниками Управління патрульної поліції Миколаївської області з питань створення безпечного середовища серед учнів, їхніх батьків, вчителів.

5.3. Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між учнями, між учнями та вчителями.

5.4. Згідно з планом роботи проводити моніторинг безпечності та комфортності освітнього середовища закладу шляхом опитування, анкетування, спостереження.

5.5. Забезпечити належний контроль за чергуванням педагогічних працівників під час перерв, вживати заходів у разі порушення вчителями графіку чергування.

6. Педагогічним працівникам освітнього закладу впродовж року:

6.1. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

6.2. Не допускати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного).

6.3. Своєчасно інформувати адміністрацію закладу про будь-які випадки неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів.

7. Класним керівникам 1-11 класів:

7.1. Забезпечити контроль за психологічним станом та поведінкою учнів, з метою попередження проявів насильства, булінгу або інших негативних явищ. 7.2. Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу освіти щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

7.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо створення безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

7.4. Проводити спільно із психологічною службою закладу діагностику психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх однокласників.

7.5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

7.6. Передбачити при складанні планів виховної роботи класного керівника на 2021/2022 навчальний рік дієві заходи і форми роботи з профілактики булінгу, дитячих правопорушень та бездоглядності.

7.7. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками.

7.8. Розроблені спільно з учнями Правила поведінки учнів класу, розмістити у класних куточках, мотивувати учнів до їх дотримання.

8. Психологу Зарічній А.Ю. та соціальному педагогу Патрушевій Л.О. у 2021/2022 навчальному році:

8.1. Забезпечити ефективне функціонування психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

8.2. Забезпечити здійснення моніторингу з питань булінгу, насильства, безпеки. 8.3. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей, схильних до агресивної поведінки та жорстокості; своєчасно виявляти їх, вживати відповідних заходів.

8.4. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

8.5. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

8.6. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження і подолання булінгу.

До 01.09.2021 року

9. Соціальному педагогу Патрушевій Л.:

9.1.Оновити на вебсайті освітнього закладу інформацію:

– Положення про антибулінгову політику Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради.

– План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в освітньому закладі.

– Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в освітньому закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

– Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в освітньому закладі.

– Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі.

– Корисні посилання для учнів , батьків, педагогічних працівників щодо протидії булінгу.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Карічковську Н.М.

Директор ліцею                                 Наталія  ПТАШИНСЬКА

Ознайомились:                                  Наталія  Карічковська

                                                            Анастасія Зарічна

                                                            Любов Патрушева

Додаток 1

 до наказу від  __.09.2021 №96

Положення

про антибулінгову політику

Первомайського ліцею «Ерудит»

Первомайської міської ради

ВСТУП

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.  Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах  постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів. Важливою умовою ефективності роботи працівників психологічної служби є розставлення пріоритетів та цілей, викладених комітетом ООН:

 • взаєморозуміння;
 • взаємоповага;
 • дружня атмосфера;
 • пріоритет прав людини;
 • толерантність;
 • постійний розвиток;
 • активна життєва позиція;
 • здоровий спосіб життя;
 • людяність;
 • порядність;
 • повага до приватного життя;
 • мир;
 • єдина країна.

З огляду на те, що створення концепції нового освітнього простору є надзвичайно складним завданням, пропонуємо створити «Кодекс безпечного освітнього середовища» (КБОС), згідно положень та принципів МЕМОРАНДУМУ, який регулює стосунки між усіма учасниками освітнього процесу.

Головною метою КБОС у закладі є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчальних закладів).

Розділ І

ЗАВДАННЯ КБОС

Маючи на меті створити безпечний освітній простір, необхідно чітко сформулювати та зазначити завдання, які  регламентують засади КОДЕКСУ.

Аналізуючи питання безпечного освітнього середовища визначені основні завдання КОДЕКСУ в ліцеї:

 1. Визначити поняття «булінгу» та його види; виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу; 
 2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психолога, батьків на освітнє середовище школи;
 3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу згідно УГОДИ;
 4. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу;
 5. Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі.

Розділ ІІ

БУЛІНГ

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов’язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

Стаття 1. Вербальний булінг

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Стаття 2. Фізичний булінг

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Стаття 3. Соціальний булінг

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Стаття 4. Кіберзалякування

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.

Розділ ІІІ

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією Первомайського ліцею «Ерудит», педагогічним колективом, здобувачами освіти, батьками та місцевою громадою прописані в МЕМОРАНДУМІ, У цьому розділі запропоновано реагування та протидія булінгу.

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в ліцеї

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники,

працівники та педагогічні працівники гімназії та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 1. систематичність (повторюваність) діяння;
 2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1.  Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору гімназії.

2.  Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява).

3.  Заяви, що надійшли на електронну пошту ліцею отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4.  Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор ліцею або його заступник.

5.  Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6.  Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7.  Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8.  Розгляд Заяв здійснює директор ліцею з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1.  Відповідальною особою призначається працівник гімназії з числа педагогічних працівників.

2.  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора ліцею.

3.  Відповідальна особа призначається наказом директора ліцею.

4.  Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1.  За результатами розгляду Заяви директор ліцею видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2.  З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3.  Для прийняття рішення за результатами розслідування директор ліцею створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4.  Комісія створюється наказом директора ліцею.

5.  До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор  ліцею та інші заінтересовані особи.

6.  Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7.  Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8.  У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор ліцею  має повідомити постраждалого.

9.  Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10.  Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

Реагування на доведені випадки булінгу

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор ліцею:

– повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2.  Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом ліцею  та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

Розділ IV

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

 1. Ознайомлення учасників освітнього  процесу з нормативно- правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.
 2. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням  представників  правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.
 3. Запровадження програми правових знань у формі гурткової, факультативної роботи.
 4. Організація роботи гуртків, факультативів із психології.
 5. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.
 6. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його наслідки.
 7. Батьківські збори –це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань  навчання і виховання, ухвалення рішень.
 8. Консультації – форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.
 9. Педагогічний консиліум – форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.
 10.  Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

Розділ V.

ФОРМИ РОБОТИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативно-правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.

2. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.

3. Запровадження програми правових знань у формі гурткової, факультативної роботи.

4. Організація роботи гуртків, факультативів із психології.

5. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.

6. Ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з інформацією про прояви насильства та його наслідки.

7. Батьківські збори – це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань навчання і виховання, ухвалення рішень.

8. Консультації – форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.

9. Педагогічний консиліум – форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.

10. Тренінгові та семінарські заняття для всіх учасників освітнього процесу з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

11. Бесіди, години спілкування для учнів 1-11 класів із залученням фахівців соціальних служб Первомайського району.

12. Перегляд відеороликів з подальшим обговоренням проблеми з учасниками освітнього процес

Розділ VІ.

МОНІТОРИНГ КБОС

Моніторинг  за реалізацією антибулінгової політики

 1. Директор  ліцею  призначає уповноважену особу за реалізацію антибулінгової політики
 2. Призначена особа відповідає за реалізацією антибулінгової політики, реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення пропозицій стосовно внесення змін до антибулінгової політики.
 3. Кожні півроку відповідальна особа повинна проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог антибулінгової політики працівниками ліцею. Зразок анкети для проведення моніторингу наведено в Додатку .
 4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники ліцею можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до антибулінгової політики та повідомляти про порушення її вимог на території гімназії.
 5. На основі результатів анкет працівників ліцею відповідальна особа має підготувати звіт та передати його директору закладу.

Враховуючи результати моніторингу, директор ліцею повинен внести необхідні зміни до  антибулінгової політики та повідомити про них працівників закладу.  

Функціональні обов’язки відповідального

за моніторинг дотримання положень КБОС

 1. Отримання повідомлень про ризики для дітей і реагування на них;
 2. Проведення не рідше ніж один раз на рік загального моніторингу рівня виконання вимог КБОС та реагування на будь-які сигнали щодо його порушення. Для цього можна використовувати метод анкетування, опитування тощо (зразок додається). Під час проведення такого загального моніторингу працівники ліцею мають змогу подавати пропозиції щодо внесення змін до КБОС та повідомляти про порушення його вимог на території закладу;
 3. Надання пропозицій щодо внесення можливих змін у КБОС;
 4. Підготовка звіту за результатами анкет працівників  ліцею та подання його директору ліцею. Враховуючи результати моніторингу, директор  повинен внести необхідні зміни до КБОС та повідомити про них працівникам;
 5. Консультування працівників ліцею щодо конкретних випадків порушення безпеки дитини;
 6. Роз’яснення у разі потреби батькам, дітям положень КБОС, надання інформації щодо їх змін;
 7. Інформування (у разі потреби) про випадки порушення безпеки дитини (ризики, загрози, насильство) компетентних установ, таких як поліція (шкільні офіцери поліції), соціальні служби.

Показники виконання вимог антибулінгової політики

Ліцей запровадив та виконує  антибулінгову політику.

1. У  ліцеї запроваджено реалізацію антибулінгової політики, яка містить принципи захисту дітей від насильства.

2. Стратегія і відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма працівниками, включно з волонтерами та практикантами.

3.  Стратегія визначає такі питання:

• порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід робити, коли дитина стала жертвою насильства або її безпеці загрожують незнайомі люди, члени родини чи працівники ліцею;

• правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації про дітей;

• правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото або відео та поширювати їх зображення;

• правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

• принципи безпечних відносин між працівниками ліцею та дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.

4. Директором ліцею призначено особу, відповідальну за реалізацію антибулінгової політики, при цьому чітко визначено всі її завдання.

 5. У ліцеї затверджено документ під назвою «Кодекс безпечного освітнього середовища  Первомайського ліцею «Ерудит»», який затверджено рішенням педагогічної ради  _______________ протокол № _____.

 Ліцей   здійснює нагляд за своїми працівниками для запобігання випадкам насильства проти дітей.

1. Прийняття на роботу нових працівників із перевіркою їх біографічних даних, характеристик і придатності для роботи з дітьми.

2. У випадках, коли виникають підозри щодо можливих загроз безпеці дітей або застосування насильства проти дітей працівниками ліцею, у ліцеї завжди дотримуються вимог, зазначених у антибулінгової політики.

 Ліцей  проводить навчання своїх працівників з питань захисту дітей від насильства та надання їм допомоги в небезпечних ситуаціях.

 1. Усі працівники, включно із практикантами, ознайомлені з антибулінговою політикою.
 2. Усі працівники  знають, як розпізнати чинники ризику й ознаки насильства проти дітей, а також правові аспекти захисту дітей (обов’язковість втручання для залучення правоохоронної системи).
 3. Щонайменше один учитель або класний керівник  ліцею пройшов навчання з методів та інструментів, які використовуються для навчання дітей захисту від насильства та зловживань (також при використанні Інтернету), має плани відповідних занять і навчальні матеріали для дітей.
 4. Класні керівники пройшли інструктаж з питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування на них.
 5. Працівники  ліцею мають доступ до інформації про можливість отримання допомоги у випадках, коли підозрюється застосування насильства проти дітей, разом із контактними даними місцевих установ, які працюють в області захисту дітей і надають допомогу в надзвичайних ситуаціях (поліція, суд із сімейних питань, кризовий центр, центр соціальних послуг, медичні центри).

Ліцей  проводить навчання батьків з питань виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства.

Виконання вимог  означає:

 1. На  вебсайті  ліцею   для батьків є вся необхідна інформація з таких питань:
 2. виховання дітей без застосування насильства;
 3. захист дітей від насильства та зловживань, загрози для дітей у мережі Інтернет;
 4. можливості для вдосконалення навичок виховання;
 5. контактні дані установ, які надають допомогу в складних ситуаціях.

2. Усі батьки ознайомилися  з антибулінговою політикою. 

Показники виконання вимог стандарту:

 • кількість батьків, ознайомлених з антибулінговою політикою

У  ліцеї дітей навчають, які права вони мають і як вони можуть захистити себе від насильства.

 1. У ліцеї на годинах спілкування організовано заняття для дітей з питань прав дитини та захисту від насильства і зловживань (також у мережі Інтернет).
 2. Діти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у випадках насильства і зловживань.
 3. У  ліцеї  є електронні навчальні матеріали для дітей (книги, брошури, листівки) з питань прав дитини, захисту від ризиків насильства та зловживань, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.
 4. Діти мають доступ до інформації про права дитини та можливості отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії для дітей і молоді на сайті ліцею.

Ліцей  проводить моніторинг своєї діяльності та регулярно перевіряє її на відповідність прийнятим стандартам захисту дітей.

 1. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядаються щонайменше один раз на рік.
 2. У рамках проведення контролю за дотриманням правил і процедур для захисту дітей у ліцеї проводяться консультації з дітьми та їхніми батьками (опікунами).
 3. Щорічно готується внутрішній звіт про виконання антибулінгової політики.

Заключні положення

 1. Кодекс БОС  ліцею стає чинним в день його оприлюднення.
 2. Оприлюднення документа має відбутися таким чином, щоб він був доступний усім працівникам ліцею, через його розміщення на сайті ліцею .

Додаток 2

 до наказу від __.09.2021 №96

ПРАВИЛА

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради

І. Права та обов’язки здобувачів освіти

1.1. Права здобувачів освіти. Учень/учениця мають право на:

1.1.1. Вільне коректне висловлення власних поглядів і думок; поглядам учня приділяється належна увага у відповідності до віку й зрілості.

1.1.2. Вільний доступ до джерел інформації (бібліотека, інтернет, ЗМІ, знання й досвід вчителя тощо).

1.1.3. Свободу думок, совісті й релігії.

1.1.4. Навчання в рамках державних освітніх стандартів за типовим навчальним планом або за індивідуальними навчальними планами (у відповідності до медичних показників).

1.1.5. Додаткову допомогу вчителя в отриманні знань на спеціальних заняттях.

1.1.6. Відпочинок на перервах між уроками.

1.1.7. Конфіденційність повідомлення оцінки за відповідь або письмову роботу.

1.1.8. Апеляцію з приводу оцінки у випадку незгоди з нею.

1.2. Обов’язки учнів та учениць Учень/учениця повинні:

1.2.1. Слідкувати за своїм мовленням (вживати літературну лексику й уникати сленгу та нецензурних виразів).

1.2.2. З повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу або обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення або приниження їх честі й гідності.

1.2.3. Доброзичливо ставитися до інших учнів ліцею і не допускати виявів агресії та застосування грубої сили при вирішенні конфліктів.

1.2.4. Підтримувати чистоту й порядок в приміщеннях, бережливо ставитись до майна, що належить іншим.

1.2.5. Дотримуватися культури поведінки та правил гігієни в їдальні.

1.2.6. Приходити до ліцею до початку занять у чистому та охайному одязі, знімати в роздягальні верхній одяг та перевзуватися у змінне взуття.

1.2.7. Виходити за територію ліцею лише з дозволу класного керівника або адміністратора.

1.3. Правила поведінки на уроках:

1.3.1. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку уроків і готує усе необхідне для навчання приладдя.

1.3.2. На уроках учневі слід працювати організовано, зосереджено і дотримуватись правил роботи, встановлених учителем.

1.3.3. На уроках не дозволяється жувати гумку, слухати музику, користуватися мобільним телефоном та іншими речами, не пов’язаними з навчальним процесом.

1.3.4. За проханням учителя учень подає йому щоденник.

1.4. Рекомендації до зовнішнього виду учнів:

1.4.1. Для юнаків: 

 • класичний діловий костюм;
 • біла або пастельного тону сорочка, светр;
 • білий, чорний або пастельного тону гольф, кофта;
 •  краватка за бажанням.·

1.4.2. Для дівчат: 

 • класичний діловий костюм;·
 • сарафан;· 
 • спідниця середньої довжини;· 
 • класичні брюки або джинси;· 
 • біла або пастельного тону сорочка, светр;·  білий, чорний або пастельного тону гольф, кофта.·
 • Можливі будь-які комбінації з вищезазначених предметів одягу.

ІІ. Права й обов’язки батьків

2.1. Права батьків Батьки мають право:

2.1.1. На участь у суспільному житті ліцею (батьківські комітети класів, батьківські збори, батьківський лекторій тощо).

2.1.2. На ознайомлення з ходом і змістом освітнього процесу, навчальним планом, за яким працює ліцей , та оцінками успішності своїх дітей.

2.1.3. На регулярні зустрічі з класним керівником дитини та іншими педагогічними працівниками, а також на додаткову зустріч з учителем, якщо батьки вважають, що для цього є підстави.

2.1.4. Відвідування загальноліцейських заходів.

2.1.5. Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи ліцею.

2.2. Обов’язки батьків. Батьки зобов’язані:

2.2.1. Дотримуватись розкладу роботи ліцею їх дитиною, не допускаючи пропуску занять без поважних причин.

2.2.2. У випадку пропуску занять дитиною повідомити класного керівника про причини відсутності й надати документи, що підтверджують ці причини (письмову заяву на ім’я директора школи або довідку від лікаря).

2.2.3. Забезпечити дитину всім необхідним для навчання і виховання.

2.2.4. Регулярно відвідувати батьківські збори, відвідувати ліцей за запрошенням класного керівника або адміністрації.

2.2.5. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку ліцей (забирати дитину лише після закінчення уроків, не відволікати вчителя запитаннями під час освітнього процесу).

2.2.6. Забезпечувати умови для позашкільної роботи дитини та контролювати виконання учнем домашніх завдань.

2.2.7. Контролювати виконання дитиною обов’язків учнів.

2.2.8. Нести відповідальність за пошкодження дитиною ліцейського майна та відшкодовувати матеріальні збитки у повному обсязі.

2.2.9. З повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу або обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення або приниження їх честі та гідності.

ІІІ. Права й обов’язки учителя/учительки

3.1. Права учителя/ учительки: Учитель/учителька мають право на:

3.1.1. Участь у розробці і застосуванні методик виховання і навчання дітей у відповідності до освітньої програми школи.

3.1.2. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і підручників.

3.3.3. Підвищення кваліфікації.

3.3.4. Захист професійної честі й гідності.

3.3.5. Захист своїх інтересів самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного із порушенням вчителем норм професійної етики.

3.3.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

3.3.7. Вимагати від батьків створення нормальних умов для навчання дитини поза закладом освіти (робоче місце, режим дня).

3.3.8. Вимагати від батьків відвідування батьківських зборів.

3.2. Обов’язки учителя/ учительки: Учитель/учителька зобов’язаний:

3.2.1. Діяти згідно з посадовою інструкцією вчителя (класного керівника, вихователя гпд, керівника гуртка).

3.2.2. Поважати право дитини на власну думку і переконання.

3.2.3. Оцінювати не особистість дитини, а її дії.

3.2.4. Не відпускати дітей з уроку раніше дзвоника без поважної причини.

3.2.5. Не відпускати дітей із ліцею без спеціальних документів (медична довідка, заява).

3.2.6. Своєчасно виставляти оцінки в щоденники учнів і класний журнал, електронний журнал.

3.2.7. Заздалегідь попереджати батьків про батьківські збори та загальноліцейські заходи.

3.2.8. Регулярно перевіряти щоденники та контролювати ознайомлення батьків із щоденником.

ІV. Загальні правила

4.1. Первомайський ліцей «Ерудит» – територія друзів:

– поводь себе з людьми таким чином, як би хотів, щоб поводились із тобою!;

– проявляй повагу до усіх на території школи;

– використовуй лише ненасильницькі комунікації та спосіб вирішення конфліктів;

 – дотримуйся правил етики.

4.2. Правило безпеки.

– Будь уважний! Усі дбають про безпечне середовище для всіх і для себе! Відповідати за власну безпечну поведінку:

– зберігай контроль над власною поведінкою;

– робити свідомий вибір швидкості пересування, шляху тощо;

 – повідомляй адміністрацію, якщо знайдено незнайомі чи підозрілі речі на території школи;

– негайно доведи до відома адміністрації про небезпеку, яка з’явилась (розбилось скло, зламалась шафа, несправний вимикач тощо);

4.3. Первомайський ліцей «Ерудит» – спільнота небайдужих дорослих і дітей:

– під час уроків діти перебувають на вулиці тільки у супроводі вчителя;

4.4. Гаджети тільки на користь!

– тримай телефон у безшумному режимі;

– використовуй гаджети під час занять тільки з навчальною метою;

– усі комунікації телефоном здійснюються під час перерви!;

 – дзвонити класному керівнику за необхідності.

4.5. Правило тайм-менеджменту або управління часом Опануй тайм-менеджмент – і ти станеш успішним!

– будь вчасно у визначений час у визначеному місці;

– дотримуйся розкладу, домовленостей і попереджай про зміни.

4.6. Правило «запитай класного керівника»:

 – звертайся до класного керівника з будь-яким запитанням;

– якщо класний керівник не має відповіді, він точно скерує до того, хто знає!

Додаток 3

 до наказу від __.09.2021 №96

План

заходів, спрямований на запобігання та протидію булінгу

Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради

на 2021/2022 н.р

читати далі: https://docs.google.com/document/d/10kx5aNN2nFaKwWoXJeU-ZatKA5cSCGaG/edit?usp=sharing&ouid=101419259123858041681&rtpof=true&sd=true

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний