Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Пріоритетні напрямки та завдання Первомайського ліцею «Ерудит» на  2021/2022 н.р.

Схвалено педагогічною радою протокол _№1___  від_30.08. 2021р.  _  Затверджено директор ліцею ________Наталія ПТАШИНСЬКА  

Пріоритетні напрямки та завдання

Первомайського ліцею «Ерудит»

Первомайської міської ради

на  2021/2022 н.р.

З  метою удосконалення  освітнього  процесу та подальшого розвитку  закладу освіти, виконання завдань, визначених Законом України «Про освіту», Концепцією Нової української школи, Державними освітніми стандартами, стратегією (програмою) розвитку закладу освіти на 2019-2024 р.р. визначені такі пріоритетні напрямки на наступний навчальний рік:

 •  Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти»;
 • виконання вимог законодавчих актів та  нормативно-правових документів освітньої галузі, розпорядчих документів органів управління освітою,  реалізація проєктів у рамках Стратегії (програми ) розвитку закладу освіти на 2019-2024 р.р. 
 • організаційне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу в 1-х-4-х класах згідно Концепції НУШ; 
 •  забезпечення ефективного функціонування  внутрішньої системи забезпечення якості освіти;  
 • підвищення науково-теоретичного рівня та професійної майстерності педкадрів шляхом організації  системної методичної   та науково – дослідницької  діяльності; 
 • стимулювання  неперервної фахової та методичної підготовки вчителів, підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання і виховання;    
 • забезпечення наступності між дошкільною ланкою, початковою, базовою  та  старшою школою;
 •  удосконалення  викладання базових дисциплін згідно нових освітніх стандартів, , підвищення якості підготовки  випускників  до ДПА та ЗНО; 
 • забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, впровадження інклюзивної освіти;
 •  практична реалізація   методичної та виховної  проблеми  школи; 
 • створення сприятливих умов для інноваційної діяльності педагогів, упровадження передових освітніх технологій;
 • продовження   системних моніторингових досліджень;
 • забезпечення психолого-педагогічного   супроводу  дитини,   розширення  напрямків психолого-педагогічних досліджень і використання їх у практичній роботі класних керівників;
 • участь у  пілотних проєктах, експериментальній роботі;
 • створення цілісної виховної системи згідно Концепції громадянського та  національного виховання;
 • формування громадянської та загальнокультурної компетентності  учнів шляхом широкого впровадження у виховний процес методу проєктів  та тренінгових технологій;
 • активізація процесів  упровадження ІКТ в освітній  процес;
 • організація профілактичної роботи з протидії та попередження  булінгу, пропаганда здорового способу життя;
 • удосконалення  системи заходів щодо попередження дитячої бездоглядності та правопорушень серед  неповнолітніх, превентивного виховання та правової освіти школярів;
 • забезпечення соціально-психологічного супроводу  освітнього процесу, надання   підтримки дітям соціально вразливих категорій, дітям з особливими освітніми потребами;
 • оновлення  науково-методичної та матеріально-технічної бази  навчальних кабінетів, поповнення їх   дидактичними матеріалами, сучасними ТЗН;
 • розвиток учнівського самоврядування, організація змістовного дозвілля учнів;
 • створення  належних санітарно-гігієнічних умов навчання та праці,  дотримання законодавства про охорону праці, вимог безпеки життєдіяльності, правил техніки безпеки;
 • створення якісного розвивального освітнього середовища закладу, зміцнення  та розвиток  матеріальної бази шляхом залучення позабюджетних коштів, удосконалення системи звітності, забезпечення прозорості використання та звітування про залучені кошти;
 • продовження роботи над  формуванням державно-громадської моделі управління навчальним закладом, активізація роботи    ради школи та органів батьківського самоврядування в класах , запровадження нових сучасних форм партнерства  школи та родини;
 • Запровадження принципів педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);
 • розширення співпраці з громадськими організаціями, соціальними службами у справах сім’ї, дітей та молоді.

Завдання   на  2021/2022 н.р.

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Науково – методична тема:

«Формування конкурентно спроможної особистості шляхом упровадження інноваційних технологій».

Виховна тема:

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

З цією метою:

 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).
Схвалено педагогічною радою протокол _№1___  від_30.08. 2021р.  _  Затверджено директор ліцею ________Наталія ПТАШИНСЬКА  

Пріоритетні напрямки та завдання

Первомайського ліцею «Ерудит»

Первомайської міської ради

на  2021/2022 н.р.

З  метою удосконалення  освітнього  процесу та подальшого розвитку  закладу освіти, виконання завдань, визначених Законом України «Про освіту», Концепцією Нової української школи, Державними освітніми стандартами, стратегією (програмою) розвитку закладу освіти на 2019-2024 р.р. визначені такі пріоритетні напрямки на наступний навчальний рік:

 •  Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти»;
 • виконання вимог законодавчих актів та  нормативно-правових документів освітньої галузі, розпорядчих документів органів управління освітою,  реалізація проєктів у рамках Стратегії (програми ) розвитку закладу освіти на 2019-2024 р.р. 
 • організаційне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу в 1-х-4-х класах згідно Концепції НУШ; 
 •  забезпечення ефективного функціонування  внутрішньої системи забезпечення якості освіти;  
 • підвищення науково-теоретичного рівня та професійної майстерності педкадрів шляхом організації  системної методичної   та науково – дослідницької  діяльності; 
 • стимулювання  неперервної фахової та методичної підготовки вчителів, підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання і виховання;    
 • забезпечення наступності між дошкільною ланкою, початковою, базовою  та  старшою школою;
 •  удосконалення  викладання базових дисциплін згідно нових освітніх стандартів, , підвищення якості підготовки  випускників  до ДПА та ЗНО; 
 • забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, впровадження інклюзивної освіти;
 •  практична реалізація   методичної та виховної  проблеми  школи; 
 • створення сприятливих умов для інноваційної діяльності педагогів, упровадження передових освітніх технологій;
 • продовження   системних моніторингових досліджень;
 • забезпечення психолого-педагогічного   супроводу  дитини,   розширення  напрямків психолого-педагогічних досліджень і використання їх у практичній роботі класних керівників;
 • участь у  пілотних проєктах, експериментальній роботі;
 • створення цілісної виховної системи згідно Концепції громадянського та  національного виховання;
 • формування громадянської та загальнокультурної компетентності  учнів шляхом широкого впровадження у виховний процес методу проєктів  та тренінгових технологій;
 • активізація процесів  упровадження ІКТ в освітній  процес;
 • організація профілактичної роботи з протидії та попередження  булінгу, пропаганда здорового способу життя;
 • удосконалення  системи заходів щодо попередження дитячої бездоглядності та правопорушень серед  неповнолітніх, превентивного виховання та правової освіти школярів;
 • забезпечення соціально-психологічного супроводу  освітнього процесу, надання   підтримки дітям соціально вразливих категорій, дітям з особливими освітніми потребами;
 • оновлення  науково-методичної та матеріально-технічної бази  навчальних кабінетів, поповнення їх   дидактичними матеріалами, сучасними ТЗН;
 • розвиток учнівського самоврядування, організація змістовного дозвілля учнів;
 • створення  належних санітарно-гігієнічних умов навчання та праці,  дотримання законодавства про охорону праці, вимог безпеки життєдіяльності, правил техніки безпеки;
 • створення якісного розвивального освітнього середовища закладу, зміцнення  та розвиток  матеріальної бази шляхом залучення позабюджетних коштів, удосконалення системи звітності, забезпечення прозорості використання та звітування про залучені кошти;
 • продовження роботи над  формуванням державно-громадської моделі управління навчальним закладом, активізація роботи    ради школи та органів батьківського самоврядування в класах , запровадження нових сучасних форм партнерства  школи та родини;
 • Запровадження принципів педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);
 • розширення співпраці з громадськими організаціями, соціальними службами у справах сім’ї, дітей та молоді.

Завдання   на  2021/2022 н.р.

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Науково – методична тема:

«Формування конкурентно спроможної особистості шляхом упровадження інноваційних технологій».

Виховна тема:

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

З цією метою:

 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).
Схвалено педагогічною радою протокол _№1___  від_30.08. 2021р.  _  Затверджено директор ліцею ________Наталія ПТАШИНСЬКА  

Пріоритетні напрямки та завдання

Первомайського ліцею «Ерудит»

Первомайської міської ради

на  2021/2022 н.р.

З  метою удосконалення  освітнього  процесу та подальшого розвитку  закладу освіти, виконання завдань, визначених Законом України «Про освіту», Концепцією Нової української школи, Державними освітніми стандартами, стратегією (програмою) розвитку закладу освіти на 2019-2024 р.р. визначені такі пріоритетні напрямки на наступний навчальний рік:

 •  Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти»;
 • виконання вимог законодавчих актів та  нормативно-правових документів освітньої галузі, розпорядчих документів органів управління освітою,  реалізація проєктів у рамках Стратегії (програми ) розвитку закладу освіти на 2019-2024 р.р. 
 • організаційне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу в 1-х-4-х класах згідно Концепції НУШ; 
 •  забезпечення ефективного функціонування  внутрішньої системи забезпечення якості освіти;  
 • підвищення науково-теоретичного рівня та професійної майстерності педкадрів шляхом організації  системної методичної   та науково – дослідницької  діяльності; 
 • стимулювання  неперервної фахової та методичної підготовки вчителів, підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання і виховання;    
 • забезпечення наступності між дошкільною ланкою, початковою, базовою  та  старшою школою;
 •  удосконалення  викладання базових дисциплін згідно нових освітніх стандартів, , підвищення якості підготовки  випускників  до ДПА та ЗНО; 
 • забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, впровадження інклюзивної освіти;
 •  практична реалізація   методичної та виховної  проблеми  школи; 
 • створення сприятливих умов для інноваційної діяльності педагогів, упровадження передових освітніх технологій;
 • продовження   системних моніторингових досліджень;
 • забезпечення психолого-педагогічного   супроводу  дитини,   розширення  напрямків психолого-педагогічних досліджень і використання їх у практичній роботі класних керівників;
 • участь у  пілотних проєктах, експериментальній роботі;
 • створення цілісної виховної системи згідно Концепції громадянського та  національного виховання;
 • формування громадянської та загальнокультурної компетентності  учнів шляхом широкого впровадження у виховний процес методу проєктів  та тренінгових технологій;
 • активізація процесів  упровадження ІКТ в освітній  процес;
 • організація профілактичної роботи з протидії та попередження  булінгу, пропаганда здорового способу життя;
 • удосконалення  системи заходів щодо попередження дитячої бездоглядності та правопорушень серед  неповнолітніх, превентивного виховання та правової освіти школярів;
 • забезпечення соціально-психологічного супроводу  освітнього процесу, надання   підтримки дітям соціально вразливих категорій, дітям з особливими освітніми потребами;
 • оновлення  науково-методичної та матеріально-технічної бази  навчальних кабінетів, поповнення їх   дидактичними матеріалами, сучасними ТЗН;
 • розвиток учнівського самоврядування, організація змістовного дозвілля учнів;
 • створення  належних санітарно-гігієнічних умов навчання та праці,  дотримання законодавства про охорону праці, вимог безпеки життєдіяльності, правил техніки безпеки;
 • створення якісного розвивального освітнього середовища закладу, зміцнення  та розвиток  матеріальної бази шляхом залучення позабюджетних коштів, удосконалення системи звітності, забезпечення прозорості використання та звітування про залучені кошти;
 • продовження роботи над  формуванням державно-громадської моделі управління навчальним закладом, активізація роботи    ради школи та органів батьківського самоврядування в класах , запровадження нових сучасних форм партнерства  школи та родини;
 • Запровадження принципів педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);
 • розширення співпраці з громадськими організаціями, соціальними службами у справах сім’ї, дітей та молоді.

Завдання   на  2021/2022 н.р.

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Науково – методична тема:

«Формування конкурентно спроможної особистості шляхом упровадження інноваційних технологій».

Виховна тема:

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

З цією метою:

 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).

   Залишок      Сума коштів, залучених на потреби школи                                                       На що витрачені кошти (грн.) Господарчі,           електро-товари     Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,

Сьогодні, 31 травня, в м. Миколаєві команда футзалістів ліцею “Ерудит” здобула перемогу у обласному етапі Всеукраїнських змагань “Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги” з