Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по Первомайському НВК

«ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум»

від 03.09.2018р. №_101_

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації в Первомайському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум» Первомайської міської ради Миколаївської обл.

1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Первомайському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум» (далі — заклад освіти) відповідно до вимог Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № № 2145-VIII, «Про доступ до публічної інформації» ‎від 13.01.2011 № 2939-VI.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вжито в такому значенні:

запит на інформацію — це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні закладу освіти;

публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена під час виконання закладом освіти своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні закладу освіти;

запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

— звернення громадян — викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви, клопотання та скарги;

суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформацїї, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4.Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації про заклад освіти під час здійснення ним своїх функцій, а також на відносини, що ви­никають у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність закладу освіти організовують і забезпечують заступники директора в межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації

про діяльність закладу освіти

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність закладу освіти забезпечується шляхом:

а) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

б) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті закладу освіти;

в) розміщення публічної інформації в друкованих виданнях;

г) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність закладу освіти може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність заклад освіти надається у формі, визначеній законодав­ством у сфері освіти.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. Якщо немає можливості надати публічну інформацію у запитуваній формі, її надають у тому вигляді, у якому вона зберігається в закладі освіти.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами закладу освіти.

2.4. Надання запитувачам публічної інформації про діяльність закладу освіти, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті забезпечує заступник директора, визначений наказом.

З.Надання публічної інформації про діяльність закладу освіти

3.1. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті забезпечується відповідальною особою (заступником директора).

3.2. Заклад освіти забезпечує на своєму веб-сайті доступ до такої інформації та документів:

· статут закладу освіти;

· ліцензії на провадження освітньої діяльності;

· сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

· структура та органи управління закладу освіти;

· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

· ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

· мова (мови) освітнього процесу;

· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

· напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

· наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

· результати моніторингу якості освіти;

· річний звіт про діяльність закладу освіти;

· правила прийому до закладу освіти;

· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

· розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

· перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

· інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3.3. Заклад освіти оприлюднює на веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання коштів, товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

3.4. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

3.5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом освіти, може визначатися спеціальними законами.

3.6.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю учасників освітнього процесу та/ або інших осіб та/або майну і про заходи, які застосовуються взакладі освіти у зв’язку з цим.

3.7.З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в канцелярії директора.

3.8. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний теле­фон та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.9.Доступ до інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах з урахуванням можливостей закладу освіти.

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на Інформацію, що надходять на адресу закладу освіти, приймає, попередньо опрацьовує і реєструє канцелярія директора з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструють у відповідній книзі.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярією вона невідкладно передається директору закладу освіти, для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.4. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше аніж через п’ять робочих днів із дня надходження запиту до закладу освіти.

4.5. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, термін для надання відповіді може бути продовжено до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувача інформують письмово не пізніше аніж через п’ять робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до закладу освіти.

4.6. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад десять сторінок, відповідальна особа, не пізніше аніж через п’ять робочих днів із дня надходження до закладу освіти запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.7. Якщо в запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання на­дати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо в строки, передбачені законодавством, про що запитувачу повідомляється.

5.Порядок надання публічної інформації про діяльність закладу освіти

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність закладу освіти надається директором за його підписом.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса закладу освіти, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в канцелярії директора.

5.4. Заклад освіти має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

а) заклад освіти не володіє і не зобов’язаний, відповідно до передбаченої законодавством компе­тенції, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) не дотримано вимоги щодо оформлення запиту на інформацію, передбачені частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

— ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

— загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

— підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюван­ням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.5. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад десять сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.6. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний