Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Положення про педагогічну раду Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – колегіум»

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою наказом по Первомайському НВК

протокол № 9 від 31.08.2018р. «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум»

від 03.09.2018р. № 101

Положення

про педагогічну раду Первомайського НВК

«ЗОШ І-ІІ ст. № 15 — колегіум»

1. Загальні положення

1.1. Педагогічна рада є основним колегіальним органом управління закладом освіти.

1.2. Повноваження педагогічної ради визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом закладу освіти.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1.Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

2.2.Усі педагогічні працівники закладу освіти є членами педагогічної ради і мають право та зобов’язані брати участь у її засіданнях.

3. Повноваження педагогічної ради

3.1. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

· планує роботу закладу;

· схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання;

· формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

· розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

· приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

· ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

· розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

· має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

· розглядає інші питання, віднесені законом та статутом закладу до її повноважень.

4. Регламент роботи педагогічної ради

4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який обговорюється на педагогічній раді і затверджується директором закладу освіти.

4.2.Дату проведення визначає адміністрація закладу освіти, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.Порядок денний заздалегідь доводиться до відома членів педагогічної ради. Для підготовки до засідання педагогічної ради створюється робоча група, яку очолює один із заступників директора ЗЗСО з навчально-виховної чи виховної роботи.

4.4.Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з’ясовує причини відсутності окремих педагогів, веде протокол засідання педагогічної ради, веде журнал обліку та виконання ухвалених рішень.

4.5. Рішення педагогічної ради правомірні, якщо в засіданні беруть участь дві третини її складу за списком. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів відкритим голосу­ванням.

4.6. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов’язкова. Кожний член педагогічної ради зобов’язаний брати активну участь у її роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.7.Кожне ухвалене рішення з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується наказом директора ЗЗСО.

4.8.Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

4.9.Протоколи засідань педагогічної ради ведуться в електронному та паперовому варіантах і зберігаються на електронних носіях та в архіві навчального закладу протягом десяти років.

5. Виконання рішень педагогічної ради

5.1.Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію наказом директора ЗЗСО.

5.2. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх працівників закладу освіти.

5.3. Голова педагогічної ради здійснює систематичний контроль виконання прийнятих рішень.

5.4. Питання про хід виконання рішень педради вноситься до порядку денного однієї з наступних педагогічних рад згідно визначених у рішеннях термінів.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний