Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
педагогічної ради
Первомайського ліцею «Ерудит»
_______________№ 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Первомайського ліцею «Ерудит»
________Наталія  ПТАШИНСЬКА
    _______________________

Положення

про професійні спільноти педагогічних працівників

Первомайського ліцею «Ерудит»

Первомайської міської ради

Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1 Професійна спільнота педагогічних працівників – об’єднання педагогічних працівників, що створюються на громадських засадах при Первомайському ліцеї «Ерудит» Первомайської міської ради, які об’єднані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності.

1.2 Метою діяльності професійної спільноти педагогічних працівників є: створення оптимальних умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення професійної майстерності, організація обміну досвідом роботи, запровадження новітніх педагогічних технологій та інновацій, науково-дослідницької і проєктної діяльності в освітній процес.

1.3 Координацію діяльності професійної спільноти педагогічних працівників здійснює спільно  педагогічний працівник, який обирається на засіданні професійної спільноти.

1.4 Професійна спільнота педагогічних працівників створюється за наявності не менше трьох педагогів, які об’єднані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності.

1.5 У своїй діяльності професійна спільнота педагогічних працівників керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; Концепцією розвитку педагогічної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 року № 776, Державними стандартами відповідного рівня повної загальної середньої освіти; Типовими освітніми програмами (іншими освітніми програмами, які використовує заклад освіти), методичними рекомендаціями про викладання окремих навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, Критеріями та рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти, санітарними правилами та нормами в закладах загальної середньої освіти, професійними  стандартами за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», іншими нормативними та правовими актами у сфері освіти

2. Завдання та напрямки роботи професійної спільноти педагогічних працівників

2.1 Завданнями діяльності професійної спільноти педагогічних працівників є:

– розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій;

– проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів;

– вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду.

2.2 Діяльність професійної спільноти здійснюється за напрямами:

– розвиток професійних компетентностей педагогів (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

– формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;

– психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи педагогіки, психології, конфліктології;

– створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

– використання широкого спектру інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі;

– мовленнєва компетентність;

– розвиток управлінської компетентності.

2.3. Члени спільноти:

– надають допомогу педагогічним працівникам у проєктуванні траєкторії їх професійного розвитку;

– здійснюють супервізію – надають професійну допомогу педагогу, яка спрямована на роботу з професійними труднощами, аналізом недоліків та на удосконалення організації роботи;

– узагальнюють та поширюють інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема, щодо програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, веб-ресурсів, необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;

– розробляють документи закладу освіти;

– консультують педагогів щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

– консультують з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

2.4. Діяльність професійніх спільнот координує заступник директора з навчально-виховної роботи на засадах партнерства, принципі людиноцентризму, враховуючи право педагога на академічну свободу.

2.5. Професійні спільноти виступають фасилітаторами, менеджерами, методистами, тьюторами, експертами, модераторами в освітній діяльності педколективу.

3. Зміст і форми роботи професійної спільноти педагогічних працівників

3.1 Робота педагогів у межах професійної спільноти педагогічних працівників організовується на засадах партнерства, взаємоповаги, взаємодопомоги.

3.2 Засідання професійної спільноти педагогічних працівників можуть проводитися у вигляді семінарів, конференцій, семінарів-практикумів, диспутів, круглих столів, форумів, ділових ігор, тренінгів, вебінарів, квестів, воркшопів, майстерень тощо.

3.3. Участь педагогічних працівників у роботі професійних спільнот здійснюється на добровільних засадах.

3.4. Засідання професійних спільнот відбувається на запит її учасників та з урахуванням їх побажань.

3.5. Збір учасників професійної спільноти ініціюється її учасниками.

3.6. Члени спільноти самостійно визначають формат, форму та тематику засідань.

3.7. Професійна спільнота може працювати у різних форматах: очній, очнодистанційній, дистанційній.

3.8. Засідання професійної спільноти педагогічних працівників обов’язково має передбачати зворотній зв’язок (фідбек, рефлексію, відгук) щодо ефективності проведеного заходу

4. Права та обов’язки педагогів, які входять до складу професійної спільноти педагогічних працівників

4.1 Педагоги мають право:

 – звертатися до консультантів Центру ПРПП за консультацією;

– вносити пропозиції щодо поліпшення організації діяльності професійної спільноти.

4.2. Педагоги повинні:

– організовувати свою діяльність з питань удосконалення фахової майстерності;

– планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров’я та життя, заходів техніки безпеки;

– організовувати взаємодію з колегами щодо поліпшення освітнього процесу та якості своєї праці.

Джерела:

  1. Законом України «Про освіту».
  2. Законом України «Про повну загальну середню освіту».
  3. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
  4. Професійні  стандарти за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».
  5. Стратегія розвитку Первомайського ліцею «Ерудит» на 2021-2026 н.р. в новій редакції (від 31.08.2022. протокол №1)
  6. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  Первомайського ліцею «Ерудит» в новій редакції (від 31.08.2022. протокол №1).

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний