Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
педагогічної ради
Первомайського ліцею «Ерудит»
_______________№ 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Первомайського ліцею «Ерудит»
________Наталія  ПТАШИНСЬКА
    _______________________

Положення

про педагогічні майстерні учителів

Первомайському ліцеї «Ерудит»

Первомайської міської ради

Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1. Педагогічні майстерні учителів (далі ПМ) є однією з форм підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів результатом роботи якої є створення інтелектуального продукту.

ПМ учителів створюються на громадських засадах при Первомайському ліцеї «Ерудит» Первомайської міської ради як тимчасове об’єднання педагогічних працівників. Участь у роботі ПМ вважати однією з форм підвищення кваліфікації .

1.2.Склад  ПМ може бути постійний або змінний.

1.3. ПМ учителів здійснюють свою діяльність відповідно до цього Положення.

2. Мета, завдання та напрямки діяльності

2.1. Метою діяльності ПМ учителів є  створення педагогічного продукту на основі використання та поширення у професійному середовищі інноваційних освітніх методик і технологій, використання широкого спектра стратегій навчання і продукування оригінальних інноваційних ідей.

2.2. Основними завданнями ПМ учителів є:

– пропагування перспективних моделей досвіду з актуальних проблем модернізації освіти, піднесення ефективності навчання та виховання;

– удосконалення структури, змісту, форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами;

– впровадження інноваційних технологій навчання і виховання;

– поширення авторського досвіду, сприяння освоєнню і трансформації його провідних ідей в практичну діяльність;

– удосконалення методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного забезпечення;

– задоволення потреб учителів в інтелектуальному і культурному розвитку;

– підвищення рівня професійної майстерності вчителів.

2.3. Основними напрямами підвищення кваліфікації педагогічних працівників у  Творчих майстернях є напрями, визначені  «Порядком  підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800): 

– розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

– формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;

– психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;

– створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

– використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;

– мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентності;

– формування професійних компетентностей галузевого спрямування.

2.4. Продуктом роботи ПМ можуть бути:

– кейси, портфоліо методичних розробок, методичні матеріали, авторські технології, навчальні проєкти, авторські програми, навчальні посібники.

3. Організація діяльності

3.1. ПМ учителів створюються при Первомайському ліцеї «Ерудит». Їх склад затверджується рішенням педагогічної ради.

3.2. ПМ діє у складі не менше 2 осіб і формується на добровільних  засадах з числа педагогів, які виявляють інтерес до визначеної теми.

ПМ учителів працює протягом одного навчального року.

3.3. Координатори ПМ обираються за рекомендаціями педагогічних працівників ліцею, з врахуванням їх досвіду і наявних творчих напрацювань.

3.4. Основними формами роботи ПМ учителів можуть бути лекції, семінарські заняття, тренінги, практикуми, моделювання, творчі звіти, круглі столи, майстер-класи, воркшопи, консультації, ХАБИ тощо.

3.5. Координатор ПМ учителів:

–  на весь період її функціонування складає план роботи, який погоджується  директором ліцею;

– аналізує ефективність занять і коригує роботу майстерні;

– звітує про роботу майстерні перед методичною радою (за потребою).

3.6. Члени ПМ учителів:

– проводять заняття відповідно до визначеної періодичності та встановленого графіка;

– впроваджують сучасні методики навчання у практику роботи вчителів ліцею;

– виступають із лекціями, доповідями, повідомленнями, демонструють досвід широкому загалу педагогічних працівників;

– розробляють методичні рекомендації, поради щодо використання провідних ідей досвіду та впровадження в практику роботи освоєних технологій;

– беруть участь у методичних конференціях, педагогічних читаннях, методичних фестивалях, оглядах-конкурсах тощо.

3.7. Кількість занять майстерні визначається з урахуванням поставленої мети й завдань і може варіюватися від 2 до 4 протягом навчального року.

4. Фінансування діяльності ПМ:

4.1.Фінансування Творчої майстерні відбувається за рахунок бюджету та позабюджетних надходжень.

4.2. Первомайський ліцей «Ерудит» створює необхідні  умови для організації діяльності  ПМ.

5. Координація та контроль за діяльністю

5.1. Координацію роботи ПМ здійснюють заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи:

– погоджують плани;

– консультують учителів щодо діяльності ПМ;

– ведуть облік підготованих інноваційних педагогічних продуктів за результатами діяльності ПМ та планують їх розгляд на методичній раді  ліцею;

– аналізують, чи відповідають вимогам представлені на методичну раду продукти діяльності ПМ,  стежать за дотриманням академічної доброчесності;

– популяризують діяльність ПМ.

Джерела:

  1. Законом України «Про освіту».
  2. Законом України «Про повну загальну середню освіту».
  3. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
  4. Стратегія розвитку Первомайського ліцею «Ерудит» на 2021-2026 н.р. в новій редакції (від 31.08.2022. протокол №1).
  5. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  Первомайського ліцею «Ерудит» в новій редакції (від 31.08.2022. протокол №1).

Щорічно 23 травня у нашій країні відзначається День героїв України. Сьогодні українці вшановують пам’ять усіх людей, які боролися за свободу та незалежність

                                                  Квітень  2024 р. № п/п                 Статті  видатків Квітень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1162508,18  2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 224138,26  3. Нарахування

З 1 по 20 травня в Первомайському ліцеї «Ерудит» пройшли заняття з практичним психологом (Ілащук Галина) в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я

16-17 травня стали для наших учнів днями випробування. Сьогодні вже 8-Б клас – учасники моніторингового дослідження ДСЯО. Вони проходять тестування з математики