Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

ПРОЄКТ меморандуму про співпрацю спільноти

УХВАЛЕНО Президент ліцею «Ерудит» ____ ____вересня 2021р.    ПОГОДЖЕНО Голова батьківської комітету ____ ____вересня 2021р.    ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ліцею «Ерудит» ____Пташинська Н.В. ____вересня 2021р.  

Меморандум (проєкт)

про співпрацю спільноти

Первомайського ліцею «Ерудит»

Первомайської міської ради

м. Первомайськ

2021

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ МІЖ УСІМА УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ТВЕРДЖЕННЯХ:

“Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства”

Стаття 1 Загальної декларації прав людини

“Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод”

Частина 2 статті 26 Загальної декларації прав людини

“Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання; насамперед таку відповідальність несуть її батьки”

Принцип 7 Декларації прав дитини, ухваленої резолюцією 1386 (ХIV)

Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року

“Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого,

культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору”

Закон України «Про освіту»

Сучасний заклад освіти відіграє ключову роль у формуванні активної громадської позиції, адже кожен отримує тут перший досвід суспільного життя та взаємодії з іншими. Концепція Нової української школи передбачає не тільки розвиток соціальних та громадянських компетентностей, форм поведінки, необхідних для ефективної співпраці з громадою, але й пропонує поглибити автономію школи та вчителя.

МИ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ ТА УЧНІ, ВИХОДИМО З ТОГО, ЩО:

 • головним принципом співпраці всіх учасників освітнього процесу є принцип дитиноцентризму, тобто орієнтація на потреби учня.

Освітній процес ґрунтується на співпраці педагогів, батьків та учнів. Саме взаємодія в межах трикутника “учень-учитель-батьки” створює простір для сучасної ефективної освіти. В основу співпраці між усіма учасниками освітнього процесу покладені принципи педагогіки партнерства:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
 • Взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на принципах рівноправності, толерантності, академічної доброчесності, неприпустимості булінгу та психологічного насильства.
 • Співпраця має відбуватись на засадах обов’язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін.

Дії та поведінка всіх учасників освітнього процесу в шкільному просторі та поза ним ґрунтуються на повазі до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного законодавства України.

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи у цьому документі ми декларуємо основні положення Меморандуму  Первомайського ліцею «Ерудит», відповідно до яких усі учасники освітнього процесу повинні поважати один одного, а всі важливі рішення повинні обговорюватися і прийматися за участі всіх сторін, яких ці рішення стосуються. Крім того, цей Меморандум  вимагає взаємодії усіх зацікавлених сторін – від учнів, вчителів, адміністрації ліцею  до місцевої влади та представників громади.

Розділ I.

ДЕМОКРАТИЧНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ДЕМОКРАТИЧНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Важливу роль у формуванні навичок взаємодії з громадою відіграє демократичне навчальне середовище та безпечний і комфортний клімат у ліцеї. Це уможливить створення відповідальних й рівноправних стосунків та сприятиме розвитку демократичних компетентностей не лише учнів, але й учителів та батьків.

Стаття I. Принципи та підходи

 1. Дане Положення відображає основні принципи поваги до прав людини і передбачає демократичні шляхи їх ухвалення.
 2. Взаємини між учителями, учнями, батьками й адміністрацією ліцею будуються на основі поваги до прав людини.
 3. У ліцеї  забезпечено прозору комунікацію, яка забезпечує відкритий простір для обговорення наявних проблем та питань.
 4. Адміністрація ліцею заохочує учнівські ініціативи, сприяє усвідомленій та поінформованій участі у житті закладу всіх учасників освітнього процесу та надає можливість реалізовувати свободу слова кожного.
 5. Усі учасники шкільного життя мають рівні права: голос учителя – голос учня – голос батьків.
 6. Усі учасники освітнього процесу мають поводитися відповідно до принципів демократії та поваги до прав людини.
 7. Органи шкільного самоврядування регулярно оновлюються та впливають на прийняття рішень загальноліцейського значення.
 8. Планування та прийняття рішень на рівні ліцею здійснюються з урахуванням інтересів усієї спільноти закладу, перед якою звітують про виконання цих рішень.
 9. Публічна інформація доступна на сайті ліцею  у режимі зворотнього зв’язку.
 10. Культура ліцею не толерує виявів дискримінації та булінгу. У закладі існують проєкти та програми з метою запобігання дискримінації та булінгу.
 11. Правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу чіткі та зрозумілі. Адміністрація закладу створює рівні можливості; відносини у ліцеї відображають толерантність та повагу до прав людини.

Стаття II. Інструменти впровадження

 1. Упровадження демократичних процедури на всіх рівнях (в учнівському самоврядуванні, батьківському комітеті тощо).
 2. Демократизація освітнього процесу в ліцеї.
 3. Можливість різних способів демократичного прийняття рішень (обговорення, голосування тощо) за участі всіх сторін освітнього процесу.
 4. Використання принципів та положень Хартії Ради Європи для створення демократичного освітнього середовища.
 5. Оновлювання відповідно до вимог часу діючу процедури реагування на випадки дискримінації та булінгу; проведення відповідних тренінгів та заходів.
 6. Формування лідерських та командних якостей, як серед учнівського, так і серед педагогічного колективу.
 7. Впровадження елементів функціонування шкільної медіації.
 8. Заохочування діяльності учнівського самоврядування та створення вільного та сприятливого простору для самореалізації кожного учня.

Розділ ІІ.

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Ефективний розвиток громадянських компетентностей та міжпредметних зв’язків у ході планування й реалізації освітнього процесу потребує комплексного поєднання зусиль усього педагогічного колективу. Даний розділ розроблено згідно закону України  «Про освіту».

Стаття І. Принципи та підходи

 1. Учителі мають право на захист  професійної честі та гідності.
 2. Педагогічний колектив повинен додержуватися педагогічної етики, моралі та поважати права та гідність учнів; учні повинні поважати права й гідність педагогів.
 3. Учителі мають право на вільний вибір форм, методів та засобів навчання для планування освітнього процесу.
 4. Учителі колегіально оцінюють придатність навчальних видань; використовують навчальну літературу, рекомендовану МОН України.
 5. Заходи, спрямовані на розвиток демократії, виховання поваги до прав людини, та національно-патріотичне виховання реалізуються спільною ініціативою педагогічного та учнівського колективів.
 6. Учителі надають перевагу активним та інтерактивним методам навчання.
 7. Учителі мають доступ до різноманітних курсів, тренінгів та навчальних програм. Адміністрація ліцею підтримує та заохочує ініціативу педагогів щодо підвищення їх професійної майстерності шляхом використання новітніх методів та методики викладання навчальних дисциплін.
 8. Усі учасники освітнього процесу особистим прикладом повинні виховувати повагу до принципів моралі, гуманізму, толерантності, дотримуватися правил демократичного устрою та прав людини.
 9. Учні та батьки мають вплив на вибір предметів варіативної складової; учні та батьки проінформовані щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

Стаття ІІ. Інструменти впровадження

 1. Активне впровадження та творче використання міжпредметного планування освітнього процесу.
 2. Реалізація проєктів, які націлені на інтегрування елементів освіти для демократизації освітнього процесу шляхом наскрізного планування.
 3. Призначення координатора з освіти для систематизації роботи ліцею з формування культури демократії та поваги до прав людини.
 4. Впровадження авторських методичних рекомендацій та освітніх проєктів щодо органічної та ефективної імплементації міжгалузевого освітнього процесу.
 5. Забезпечення вільного доступу вчителів до тренінгів, додаткових курсів та вивчення новітніх педагогічних методик викладання.
 6. Інформування батьків та учнів про критерії оцінювання навчальних досягнень.
 7. Систематичне висвітлення навчальних досягнень учнів в  щоденнику учня.

Розділ ІІІ.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В МЕЖАХ  НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація освітнього процесу ґрунтується перш за все на академічній свободі вчителя, праві вільного вибору ним форм, методів та засобів навчання і праві вчителя на педагогічну ініціативу. Адміністрація ліцею, батьківська та учнівська спільноти мають усебічно сприяти реалізації цих прав вчителя.

Водночас батьки та учні (старшокласники) можуть бути ініціаторами та/або брати участь у низці питань організації освітнього процесу, зокрема:

– у межах Типового робочого плану колективно обирати предмети варіативного складника освітньої програми з урахуванням запитів більшості або профорієнтаційних перспектив;

 • подавати загальношкільні, класні або індивідуальні заявки на освітні, соціальні й культурні гранти;
  • залучати батьків до організації майстер-класів та лекцій про різні спеціальності, а також екскурсій на виробництва, в офіси тощо; шукати можливості для отримання якомога ширшої інформації про сучасні професії та соціальні компетентності6.

Важливою умовою ефективності освітнього процесу є неупереджене, прозоре та зрозуміле оцінювання. Критерії оцінювання усних та письмових відповідей, контрольних, самостійних робіт, рефератів, проектів тощо є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх. Затверджені МОН критерії оцінювання, сформульовані недвозначно та простою зрозумілою мовою, мають бути вивішені в класах, на інформаційній дошці, розміщені на сайті ліцею тощо.

Механізмом перевірки якості освіти в школі, зокрема, може бути процедура самооцінки, яка проводиться у вигляді анонімного опитування (анкетування) педагогів, батьків та учнів, що передбачає подальше коригування роботи з урахуванням результатів опитування.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЗА   МЕЖАМИ                         НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Позаурочна діяльність має бути спрямована на:

 • всебічний розвиток учнів, зокрема їхнього емоційного інтелекту, комунікаційних навичок, ініціативності та творчості;
 • виявлення і розвиток талантів;
 • налагодження та укріплення партнерських зв’язків між членами спільноти: батьками, педагогами та дітьми. Вітається і заохочується будь-яка спільна діяльність батьків і дітей, батьків і вчителів, педагогів і дітей та всіх разом: наставництво старшокласників над учнями молодших класів, “школа для батьків” під проводом учителів або адміністрації школи, гуртки, лекції та інша освітня активність для освітян і батьків, спільне дозвілля, екскурсії тощо.

Усім учням має бути надана можливість спробувати себе в творчих  видах діяльності та взяти участь у відповідних конкурсах, виставах, змаганнях тощо: критеріями участі в творчих конкурсах є не наявність відповідних навичок, а виключно бажання учня. Форма і зміст таких заходів обираються та плануються спільно з учнями; пріоритетом у виборі форм позаурочної творчої активності є побажання учнів.

У позаурочний час учні за бажанням можуть брати участь в олімпіадах з навчальних предметів; відповідний учитель надає допомогу в підготовці. Успішна участь в олімпіадах не є обов’язком учнів; будь-який результат на олімпіаді або відмова від участі не можуть бути причиною засудження чи покарання з боку вчителя або адміністрації ліцею.

Запорукою добровільної участі в позаурочній діяльності є ї ї відкрита програма та попереднє оголошення загальних учнівських заходів, що обговорюється та пропонується заздалегідь на кожен місяць, чверть або семестр. Такий порядок дає можливість охочим заздалегідь визначитись, у яких видах позаурочної діяльності вони б хотіли взяти участь. Учні та батьки можуть вносити свої пропозиції на наступний рік і брати участь у складанні програми заходів.

Механізмом перевірки ефективності позаурочної діяльності в ліцеї може бути опитування (анкетування) педагогів, батьків та учнів, що передбачає подальше коригування роботи з урахуванням результатів опитування.

Розділ ІV.

БЕЗПЕКА В ШКОЛІ

СПРИЯТЛИВЕ ФІЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Адміністрація ліцею в співпраці з усією спільнотою розробляє методи та шляхи забезпечення задовільних основних фізичних потреб у  освітньому середовищі.

Серед основних фізичних потреб усіх учасників освітнього процесу в шкільному середовищі є такі:

 • вільний доступ до свіжого повітря. На великій перерві, коли дозволяють погодні умови, учні можуть виходити на шкільне подвір ‘я на прогулянку. Забороняється виходити за межі шкільного подвір’я.
  • Ліцей  має забезпечити наявність свіжого повітря в класах під час  занять, регулярне провітрювання класів під час перерви та можливість прогулянок дітей на шкільному подвір’ї під час перерв;
  • вільний доступ до питної води. Кулери з питною водою мають бути завжди доступними всім учасникам освітнього процесу в школі;
  • вільний доступ до туалету. Шкільні туалети мають відповідати потребам людини в повазі до ї гідності та сучасним гігієнічним нормам. Туалети мають бути облаштовані індивідуальними кабінками з дверима, що зачиняються, сучасними сантехнічними системами, водою         та милом для миття рук;
  • доступна якісна їжа. У школі має бути організовано гаряче харчування. Одним з критеріїв вибору оператора, що організовує роботу шкільної їдальні, має стати надання сучасного збалансованого харчування. Вітається також осучаснення інтер’єру їдальні, посуду та естетики подачі страв, а також забезпечення вибору учнями страв з урахуванням їхніх смаків.
  • надання до медичної допомоги в разі потреби.

БЕЗПЕЧНЕ ТА КОМФОРТНЕ ПСИХОСОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Усі учасники освітнього процесу підтримують дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу в ліцеї та в освітньому просторі, ставляться один до одного з повагою. Психологічне насильство та булінг є неприпустимими в стосунках між усіма учасниками освітнього процесу. Правила школи та регламенти взаємодії учасників освітнього процесу мають передбачати комфортне психологічне середовище для всіх і кожного.

У школі організовується психологічна та соціально- педагогічна підтримка для учнів. Психологічна служба в школі має бути забезпечена організаційними можливостями для ефективної роботи. Необхідне виділення окремого кабінету для роботи шкільного психолога. У школі також може бути скринька для анонімних звернень до психолога.

Під час перебування в школі вчителі та учні повинні мати простір і час для відпочинку та психологічного розвантаження. Разом з простором для відпочинку педагогів (вчительською кімнатою) в школі має бути створений простір для психологічного розвантаження та відпочинку учнів.

Інструментом вимірювання рівня психологічного комфорту в школі може стати анкетування всіх учасників освітнього процесу

Проблеми з порушенням правил дружності та взаємоповаги в школі вирішуються на рівні адміністрації ліцею. Розгляд та розв’язання конфліктів також можуть здійснюватися Координаційною радою або Загальними зборами школи, засновником закладу освіти (органом управління у сфері освіти, який діє від імені засновника). Шкільна процедура розв’язання конфліктів не позбавляє особу права звернутись до суду або до освітнього омбудсмена.

Розділ V.

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЛІЦЕЄМ ТА ГРОМАДОЮ

Імплементація демократичних принципів та формування громадянських компетентностей не здійснюється лише у межах ліцею. Тісна взаємодія з органами місцевого самоврядування, ЗМІ, участь у соціальних проєктах та конкурсах сприятимуть поглибленню громадянської свідомості учнів, розвитку їх навичок співпраці та поваги до інших.

Стаття І. Принципи та підходи

 1. Правила, які регулюють відносини між партнерами та ліцеєм, ґрунтуються на принципах демократії та поваги до прав людини.
 2. В ліцеї  проводяться заходи за спільною ініціативою з місцевою громадою та органами місцевого самоврядування.
 3. Учні, учителі та адміністрація  ліцею впливають на рішення та постанови суспільного значення.
 4. Учні, залучені до життя громади, пропонують ініціативи щодо рішень у молодіжній сфері місцевої громади.
 5. Адміністрація ліцею та партнери запрошують один одного з метою організації та участі у заходах різних рівнів.

Стаття ІІ. Інструменти впровадження

 1. Організація ярмарків громадських організацій у школі; запрошувати волонтерів з громадських організацій для урізноманітнення освітнього процесу.
 2. Брати участь у діяльності громадських організацій (залучаючи вчителів та учнів як волонтерів).
 3. Ініціація звернень ліцею до голови Первомайської об’єднаної громади та створювати власні громадські організації при ліцеї на волонтерських заставах (учнівське самоврядування, профспілковий комітет тощо)
 4. Ініціація спільних заходів з участі в громадському житті (проєкти, свята, ярмарки, благоустрій).
 5. Брати участь у програмах та запрошувати представників підприємств, ЗВО та громадських організацій з метою профорієнтації̈ випускників.

Розділ  VІ.

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

У Первомайському ліцеї «Ерудит» встановлений офіційно- діловий дрес-код.

Для юнаків:

 • класичний діловий костюм;
 • біла або пастельного тону сорочка, светр;
 • білий, чорний або пастельного тону гольф, кофта;
 • краватка за бажанням.

Для дівчат:

 • класичний діловий костюм;
 • сарафан;
 • спідниця середньої довжини;
 • класичні брюки;
 • біла або пастельного тону сорочка, светр;
 • білий, чорний або пастельного тону гольф, кофта.

Можливі будь-які комбінації з вищезазначених предметів одягу.

В ліцеї забороняється носити (як учням так і вчителям):

 • джинсовий одяг;
 • декольтовані, надто яскраві, вкорочені блузки («топіки», футболки тощо), надто яскраві сорочки;
 • дуже короткі та дуже довгі спідниці;
 • вкорочені, стягуючі  брюки,  тощо;
 • спортивний одяг (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);
 • одяг для відпочинку;
 • неформальну символіку та атрибутику.

Загальні правила поведінки

Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею.

Не можна приносити на територію закладу зброю, ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики, отруйні та хімічні речовини.

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Не можна без дозволу покидати територію ліцею  в урочний час.

У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

Учні бережуть майно закладу, акуратно охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу.

Учні або вчителі, які  знайшли загублені або забуті речі, належить віднести охоронцю, класному керівнику або черговому вчителю.

Фізичне насилля, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у ліцеї та за її межами.

Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання у терміни, встановлені шкільною програмою.

Здобувачі освіти та вчителі зобов’язані дотримуватись дисципліни на основі взаємоповаги до інших, а також до освітнього процесу та правил внутрішнього розпорядку ліцею.

Кожен вчитель повинен виконувати вимоги посадової інструкції та правил внутрішнього розпорядку ліцею .

Кожен учень та вчитель  має вчасно приходити на заняття.

Кожен учень має вчасно старанно виконувати домашні завдання та доручення вчителя.

Під час занять учням забороняється вживати їжу і займатися іншими справами, які не стосуються навчання.

1. Поведінка на уроці

Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від процесу навчання.

Якщо під час занять необхідно вийти, то потрібно попросити дозволу.

Якщо учень хоче поставити питання або відповісти, то він піднімає руку.

На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі, переодягнені в спортивне взуття.

Після дзвінка вчитель оголошує про закінчення уроку і учні мають право покинути клас.

Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і переконання при обговоренні питань.

Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки.

2. Поведінка в їдальні

Під час харчування належить дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

Учні дотримуються черги при отриманні їжі.

Розмовляти треба неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

Забороняється заходити до їдальні у верхньому одязі.

3. Поведінка учнів до початку, на перервах і після уроків.

Під час перерви учень зобов’язаний:

 • вийти з класу, якщо попросить вчитель;
  • учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;
  • підкорятися        вимогам       чергового       вчителя       по     поверху, чергового учня;
  • при       зустрічі         з       вчителями,         батьками,         дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;
  • по сходах, коридорах ходити тільки по правій стороні;
  • учням забороняється входити до вчительської без дозволу;
  • забороняється         вживати       непристойні        вирази      і     жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.
  • Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим.
  • Під час перерви учні можуть вільно переміщуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.
  • Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів. На великій перерві, коли дозволяють погодні умови, учні можуть виходити на шкільне подвір ‘я на прогулянку. Забороняється виходити за межі шкільного подвір’я.
  • Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
  • Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами і застосовувати фізичну силу.
  • У закладі та на території категорично забороняється розпивання спиртних напоїв, куріння та вживання наркотичних речовин.
  • Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
  • На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора та адміністрації ліцею за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Розділ VІІ.

САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕМОРАНДУМУ

Незначні порушення

Незначні порушення – це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, але негативно впливають на атмосферу в класі: порушення шкільних правил, знущання, дражніння, приниження, глузування, ненормативна лексика, жбурляння предметами, грубість, агресивна поведінка, неповага, обман, фальсифікація, плагіат, зухвала поведінка, опір педагогам, нецільове використання електроніки, комп’ютерів, Інтернет, публічний показ прихильності, зневага учнівських обов’язків, недотримання правил безпеки.

Значні порушення

До таких відносяться: залякування (у тому числі в інтернеті), загроза інформаційній безпеці ліцея та його інформаційно-комунікаційній системі, загроза фізичним насильством, заподіяння шкоди іншим у результаті бійки, дискримінація, расизм, сексизм, загроза насильства сексуального характеру, куріння, наявність або вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, грабунки, вимагання, вандалізм, загроза заподіяння шкоди, володіння порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші серйозні порушення.

 1. Для учнів
 2. вилучення ІТ-пристроїв з поверненням їх батькам учнів-порушників;
 3. анулювання атестаційної роботи за спробу списування;
 4. складання пояснювальної записки та запрошення батьків до адміністрації ліцею;
 5. складання подання до ювенальної поліції або до служби у справах дітей;
 6. обговорення проблемної поведінки учня-порушника на засіданнях ради профілактики, Ради ліцею та педагогічних рад закладу з запрошенням батьків;

2. Для педагогів:

 • обговорення проблемної поведінки вчителя на засіданнях  рад закладу на предмет відсторонення педагога від роботи з учнем/учнями певного класу;
 • пониження у кваліфікацій категорії, отриманій у ході чергової/позачергової атестації;
 • винесення догани, звільнення з посади у визначеному законодавством порядку на підставі порушення ст. 42 «Академічна доброчесність» закону «Про освіту» чи інших законів України.

3.  Для батьків:

 • відшкодування батьками/законними представниками особи учня-порушника завданої матеріальної шкоди;
 • складання подання до ювенальної поліції або до служби у справах дітей з приводу неналежного виконання батьківських обов’язків;
 • у разі ігнорування та ухиляння батьками запрошення до адміністрації чи рад ліцею, складається подання до служби у справах дітей та до поліції.

РОЗДІЛ VІІІ.

ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ ТА СПІВФІНАНСУВАННЯ

ФІНАНСУВАННЯ

КОШТОМ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО  БЮДЖЕТІВ

Усі члени шкільної спільноти мають вільний доступ до інформації про кошторис і фінансовий звіт школи. Окрім інформації про надходження й використання всіх отриманих коштів, адміністрація школи має надавати інформацію про запити на фінансування до засновників школи, місцевої влади, спонсорів тощо, а також відповіді на них.

Інформація про всі матеріальні цінності, отримані школою від батьків чи благодійних організацій, має бути опублікована на сайті школи. Керівництво закладу освіти обліковує їх відповідно до законодавства та зобов’язується використовувати їх лише в інтересах школи.

Адміністрація школи бере на себе зобов’язання подавати всю фінансову інформацію (або інформацію про всі кошти, які отримує школа з різних джерел) вчасно, достовірно і доступно для розуміння будь-якому учаснику освітнього процесу. Питання щодо кошторису та фінансового звіту вирішуються через звернення до адміністрації школи або районного департаменту (управління) освіти.

Раз на рік директор публічно звітує про виконання річного плану школи та презентує план розвитку школи на наступний, а також пов’язані з цим планом очікувані фінансові потреби.

ДОДАТКОВЕ СПІВФІНАНСУВАННЯ СИЛАМИ БАТЬКІВ

Основною метою додаткового співфінансування силами батьків можуть стати цільові проекти, гроші на які збираються за принципом відкритого оголошення. Проект можуть оголосити адміністрація школи, вчитель, батьки або учні.

Проект виноситься на розгляд спільноти (класу або школи) і реалізується, якщо отримує належне фінансування на добровільних засадах. Кожен з членів батьківської спільноти самостійно вирішує, чи бажає фінансово підтримати проект, і також самостійно визначає розмір власної фінансової участі. Обов’язковою умовою такого співфінансування є оприлюднення переліку потреб та їхньої вартості.

Можливе співфінансування силами батьків здійснюється за принципами:

 • добровільності: ніхто не може нікого примусити здавати гроші на будь-що;
  • конфіденційності: без згоди людини ніхто не має права публічно оголошувати, узяла вона участь у співфінансуванні чи ні;
  • прозорої та регулярної звітності.

Співфінансування школи силами батьків є частиною кошторису школи і відображається в на сайті ліцею у розділі «Батькам», графа «Благодійний фонд». Гроші приймаються виключно в безготівковій  формі та надходять на рахунок Благодійного фонду допомоги. Якщо батьки вирішили передати школі будь-які матеріальні цінності, останні мають бути взяті на облік за актом приймання-передачі з визначенням їхньої балансової вартості.

Батьки мають можливість контролювати та перевіряти реальні потреби ліцею в їхньому співфінансуванні. Наявність або відсутність грошей на рахунку школи або засновника можна перевірити через відкриті реєстри та/ або відповідний запит на отримання публічної інформації до засновника школи. Перевірити адекватність тендерних закупівель можна через сайт ProZorro. Пересвідчитись, чи дійсно існує потреба у співфінансуванні силами батьків певних речей (мийних засобів, фарби тощо), батьки можуть, ініціювавши інвентаризаційну перевірку і створивши відповідну комісію, що перевірить фактичну наявність або відсутність речей, на закупівлю яких пропонується співфінансування.

РОЗДІЛ ІХ.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Документ  вважається схваленим, якщо його підписують уповноважені представники батьків, учнів, педагогів та адміністрації на підставі рішення Ради ліцею.

28 червня 8 випускників ліцею “Ерудит” отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. Золоті медалісти – Татарінцева Дарина, Головіна Анастасія,

Червень місяць – традиційна пора випускних вечорів. І ось сьогодні довгоочікуване свято юності, мрій та сподівань настало для випускників Первомайський ліцей “Ерудит”.

Приємно, коли за тебе вболіває найкращий журналіст України! Так, це Наталя Нагорна, яка на всеукраїнських змаганнях “Пліч-о-пліч шкільні ліги” підтримує нашу команду