Батькам про Закон України «Про освіту»  № 2145-VІІІ,
ухвалений 05.09.2017, набув чинності 28.09.2017.

Розділ VI

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу є:

здобувачі освіти;

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

батьки здобувачів освіти;

фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

Стаття 53. Права та обов'язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов'язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов'язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Стаття 42. Академічна доброчесність

1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

об'єктивне оцінювання результатів навчання.

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ'єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);

позбавлення академічної стипендії;

позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

 

До відома батьків та дітей!


Керуючись підпунктом 7 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», статей 20,24 Закону України «Про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення», розділу ІУ — і статті 15-1, 15-33 Закону України

"Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів«,Закону України «Про Загальнодержавну програму

„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ на період до 2016 року»,

з метою посилення профілактичної роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед

дітей, вчиненню злочинів проти дітей, для захисту їх від шкідливого впливу та збереження життя і здоров’я,

виконавчий комітет Первомайської міської ради 18.05.2012 р. прийняв рішення № 346

«Про запобігання дитячій бездоглядності та захист життя і здоров’я дітей»,

яким обмежено перебування дітей віком до 16 років на вулиці,

у закладах громадського харчування та у розважальних закладах міста

після 21 години у осінньо — зимовий період (вересень — лютий включно)

та до 22 години у весняно — літній період (березень — серпень включно)

без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють.

Служба у справах дітей Первомайської міської ради


 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    наказом  по Первомайському НВК

                                                                                    «ЗОШ І-ІІ ст. №15-колегіум»

                                                                                    від  03.09.2018р.   №_101_

 

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ

                         про забезпечення доступу до публічної інформації

                     в Первомайському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №15-колегіум»

                        Первомайської міської ради Миколаївської обл.

 

 

                                               1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Первомайському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №15-колегіум» (далі - заклад освіти) відповідно до вимог Законів України «Про освіту» від  05.09.2017 № № 2145-VIII, «Про доступ до публічної  інформації»від 13.01.2011 № 2939-VI.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вжито в такому значенні:

запит на інформацію — це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні закладу освіти;

публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена під час виконання  закладом освіти своїх обов'язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні  закладу освіти;

запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;  

- звернення громадян — викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви, клопотання та скарги;

суб'єкти владних повноважень — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень.                 

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформацїї, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4.Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов'язані з отриманням публічної інформації про заклад освіти під час здійснення  ним своїх функцій, а також на відносини, що ви­никають у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність закладу освіти організовують і забезпечують заступники директора в межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

                    2. Забезпечення доступу до публічної інформації

                         про діяльність  закладу освіти 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність  закладу освіти забезпечується шляхом:

а) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

б) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті  закладу освіти;

в) розміщення публічної інформації в друкованих виданнях;

г) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність  закладу освіти може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність  заклад освіти надається у формі, визначеній законодав­ством у сфері освіти.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. Якщо немає можливості надати публічну інформацію у запитуваній формі, її надають у тому вигляді, у якому вона зберігається в  закладі освіти.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами  закладу освіти.

2.4. Надання запитувачам публічної інформації про діяльність  закладу освіти, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті забезпечує заступник директора, визначений наказом.

 

      З.Надання публічної інформації про діяльність  закладу освіти

3.1. Оприлюднення публічної інформації   на офіційному веб-сайті забезпечується відповідальною особою (заступником директора).

3.2. Заклад освіти  забезпечує на своєму веб-сайті  доступ до такої інформації та документів:

·         статут закладу освіти;

·         ліцензії на провадження освітньої діяльності;

·         сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

·         структура та органи управління закладу освіти;

·         кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

·         освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

·         територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

·         ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

·         мова (мови) освітнього процесу;

·         наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

·         матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

·         напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

·         наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

·         результати моніторингу якості освіти;

·         річний звіт про діяльність закладу освіти;

·         правила прийому до закладу освіти;

·         умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

·         розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

·         перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

·         інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3.3. Заклад освіти  оприлюднює на  веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання    коштів,   товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також   коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

3.4. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

3.5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом освіти, може визначатися спеціальними законами.

3.6.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю учасників освітнього процесу та/ або інших осіб   та/або майну    і про заходи, які застосовуються взакладі освіти у зв'язку  з цим.

 

3.7.З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання  запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в канцелярії директора.

3.8. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний теле­фон та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.9.Доступ до   інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах   з урахуванням можливостей закладу освіти.

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на Інформацію, що надходять на адресу   закладу освіти, приймає, попередньо опрацьовує і реєструє канцелярія директора з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструють у відповідній книзі.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярією вона невідкладно передається директору  закладу освіти,  для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.4. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше аніж через п'ять робочих днів із дня надходження запиту до  закладу освіти.

 

4.5. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, термін для надання відповіді може бути продовжено до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувача інформують письмово не пізніше аніж через п'ять робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до  закладу освіти. 

4.6. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад десять сторінок, відповідальна особа, не пізніше аніж через п'ять робочих днів із дня надходження до  закладу освіти запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів  і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.7. Якщо в запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання на­дати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо в строки, передбачені законодавством, про що запитувачу повідомляється.

 

    5.Порядок надання публічної інформації про діяльність  закладу освіти

 

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність закладу освіти надається директором за його підписом.        

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса  закладу освіти, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в канцелярії директора.

5.4.  Заклад освіти має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:                           

а)  заклад освіти не володіє і не зобов'язаний, відповідно до передбаченої законодавством компе­тенції, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) не дотримано вимоги щодо оформлення запиту на інформацію, передбачені частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

— ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку за його наявності;

— загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

— підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

  Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюван­ням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.5. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.                                          

5.6. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути   обґрунтованим.